Regulamin z sali fitness GYM I CARDIO

Strona główna Regulamin z sali fitness GYM I CARDIO

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie sali fitness gym i cardio Hotelu Eureka*** (zwanej dalej salą fitness).
 2. Do korzystania z sali fitness Hotelu Eureka* uprawnieni są wyłącznie Goście Hotelu Eureka*.
 3. Osoby korzystające z sali fitness Hotelu Eureka*** zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu Eureka*** oraz na stronie internetowej: www.eurekasopot.pl.
 5. Wejście do sali fitness Hotelu Eureka*** jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień.

Ogólne zasady korzystania z sali fitness Hotelu Eureka***

 1. Sala fitness Hotelu Eureka*** jest czynna codziennie przez 24h i jest dostępna dla Gości Hotelu bezpłatnie.
 2. Z sali fitness Hotelu Eureka*** mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 rok życia, a osoby poniżej 18 tego roku życia tylko pod opieką opiekuna prawnego.
 3. Na sali fitness Hotelu Eureka*** wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.
 4. Osoby korzystające z sali fitness Hotelu Eureka*** zobowiązane są do przestrzegania porządku, właściwego zachowywania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym komfortu korzystania z sali.
 5. Z sali fitness Hotelu Eureka*** mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Gość Hotelu nie ma prawa korzystania z sali fitness Hotelu Eureka***, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej choroby czy dolegliwości, która może mieć wpływ na osoby przebywające w sali.
 7. Gość Hotelu może wnosić na teren sali fitness Hotelu Eureka*** wyłącznie napoje niealkoholowe w nieszklanych opakowaniach.

Zasady odpowiedzialności

 1. Osoby korzystające z sali fitness Hotelu Eureka*** przebywają w niej na własną odpowiedzialność.
 2. Hotel Eureka***nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowych.
 3. Gość Hotelu, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje, zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić Recepcję Hotelu Eureka***.
 4. Osoby korzystające z urządzeń sali fitness Hotelu Eureka***mają obowiązek upewnić się, że używają ich w sposób zgodny z instrukcją obsługi.
 5. Po zakończeniu ćwiczeń Goście Hotelu zobowiązani są do odłożenia używanych przyrządów na właściwe miejsce oraz dezynfekcji tych przyrządów i używanego urządzenia.
 6. Osoby wykorzystujące przedmioty i urządzenia znajdujące się w sali fitness w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, ponoszą materialną i osobistą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie mienia Hotelu Eureka* lub szkodę wyrządzoną innej osobie w sali fitness Hotelu Eureka*.
 7. W sali fitness Hotelu Eureka*** obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków i alkoholu, jak również przychodzenia pod wpływem tych środków.
 8. Do sali fitness Hotelu Eureka*** zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków.

Pozostałe uregulowania

 1. W przypadku zauważenia usterek w urządzeniach czy w przyrządach w sali fitness Hotelu Eureka*** należy zgłosić ten fakt Recepcji Hotelowej.
 2. Obowiązuje zakaz wynoszenia sprzętu sportowego z sali fitness Hotelu Eureka***.
 3. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali fitness Hotel Eureka*** nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Obsługa Hotelu Eureka* ma prawo usunąć z sali fitness Hotelu Eureka*osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.
 5. Obsługa Hotelu Eureka*** może czasowo ograniczyć wstęp do sali fitness Hotelu Eureka*** ze względu na ilość osób w niej przebywających lub odbywającą się na Sali konferencję.

Postanowienia końcowe

 1. Sala fitness jest własnością Hotelu Eureka** stanowi integralną część Hotelu Eureka***, którego Zarządcą jest firma Eureka Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-77 Sopot, ul. Emilii Plater 7/9/11, telefon: +48 58 551 30 16, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703958, NIP: 585-148-04-5, kapitał zakładowy 25.000,00 zł.
 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarządcę Hotelu Eureka*** w Sopocie i obowiązuje od dnia 01.01.2022.
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.