przyjazd
14
Sierpień 2020
wyjazd
15
Sierpień 2020
pl

RODO

RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Eureka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot, dalej: “Administrator”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania usług noclegowych.

Administrator informuje Państwa, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane jako niezbędne do:

a) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 112 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 t.j., dalej: “ustawa o VAT”), a także w oparciu o inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę o rachunkowości w zakresie wynikającym z tych przepisów;

Nadto Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, za Państwa zgodą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane zebrane na potrzeby umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy i nie dłużej niż przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia umowy (jej wykonania lub rozwiązania), zaś dla celów księgowo-podatkowych, w tym rozliczania podatku VAT wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem będą przetwarzane (przechowywane) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 112 ustawy o VAT), a także stosowne dokumenty zawierające dane osobowe przewidziane w ustawie o rachunkowości i przez okresy tam wymienione.

W przypadku danych zebranych na podstawie zgody – do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

A. podmiotom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Państwa, na Państwa życzenie transportu lub przesyłki kurierskiej;

B. podmiotom świadczącym usługi dla Administratora: • wsparcia IT • obsługi księgowej; • obsługi prawnej; • marketingowe w imieniu i na rzecz Administratora.

W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora – Hotel Eureka, ul. Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot lub za pomocą skrzynki mailowej manager@eurekasopot.pl

Dane kontaktowe