Regulamin parkingu

Strona główna Regulamin parkingu

Regulamin Eureka Sopot

Obsługa Eureki wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z miejsc postojowych na terenie parkingu zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11 przy Hotelu Eureka*** (zwanym dalej: Hotel)
 2. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym, monitorowanym w sposób ciągły, czynnym całodobowo przez wszystkie dni w roku.
 3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Gości hotelu (zwanych dalej: Użytkownik). Za Użytkownika uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.
 4. Wjeżdżając na parking Użytkownik będący kierowcą pojazdu zawiera z Zarządcą parkingu umowę o odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego (umowa najmu), na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Każdy Użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu  wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Miejsca parkingowe są udostępniane na zasadzie umowy najmu w systemie dobowym.
 6. Gwarancją najmu miejsca parkingowego jest wcześniejszy kontakt z recepcją Hotelu i rezerwacja miejsca.
 7. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Hotel zapewnia ogólny dozór nad pojazdami znajdującymi się na terenie parkingu jedynie poprzez:
  • wydzielenie i ograniczenie terenu na stałe (płotem i bramą),
  • szlaban zabezpieczający wjazd i wyjazd,
  • monitoring wspomagający dozór wjazdu na parking oraz terenu parkingu.
 8. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym przez art. 835 KC.

§2 Odpowiedzialność Hotelu

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pojazdach oraz poza nimi z wyłączeniem szkód powstałych z winy Hotelu.

§3 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego Hotelowi lub osobom trzecim na terenie parkingu.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenia parkingu wynikające z wycieków paliwa, oleju i innych płynów technicznych pojazdu oraz inne zanieczyszczenia wynikające z winy Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, przed wyjazdem z parkingu, poinformować Hotel (poprzez przekazanie informacji pracownikowi recepcji Hotelu) o powstałych szkodach, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik na czas pozostawienia pojazdu na parkingu zobowiązany jest zamknąć zaparkowany na parkingu pojazd mechaniczny oraz stosować posiadane systemy zabezpieczeń.

§4 Opłata za parking

 1. Wjeżdżając na parking, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt w recepcji Hotelu i podać numer rejestracyjny pojazdu.
 2. Wysokość opłaty za parking wynosi 50 PLN brutto za dobę.
 3. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
 4. W przypadku zajęcia przez pojazd więcej niż jednego miejsca postojowego naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości opłaty za parking za dodatkowo zajmowane miejsce postojowe.
 5. Opłatę za parkowanie pojazdu Użytkownik ma obowiązek uiścić w Recepcji Hotelu w trakcie pobytu w Hotelu, najpóźniej w dniu wyjazdu przed opuszczeniem parkingu.

§5 Warunki użytkowania parkingu

 1. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których Użytkownicy wnoszą opłatę za najem miejsca parkingowego.
 2. Pojazdy mogą być parkowane wyłącznie na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych zgodnie z oznakowaniem.
 3. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym lub zarezerwowanym albo blokujący wyjazd innego pojazdu może zostać odholowany na koszt i ryzyko Użytkownika.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń,
  • nie pozostawiania w pojeździe przedmiotów niebędących jego wyposażeniem fabrycznym,
  • informowania obsługi recepcji Hotelu w razie potrzeby przechowania cennych przedmiotów,
  • przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych znajdujących się na terenie parkingu
  • stosowania się do poleceń porządkowych obsługi Hotelu.
 5. W razie zaistnienia zagrożenia dla życia lub zdrowia lub mienia znacznej wartości Hotel uprawniony jest do usunięcia pojazdu z terenu parkingu.

§6 Przepisy bezpieczeństwa

 1. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zasad ruchu drogowego zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
 2. Na terenie parkingu obowiązuje strefa ruchu oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h.
 3. W przypadku pozostawienia w zamkniętym pojeździe: dzieci, osób wymagających opieki, osób niepełnosprawnych lub zwierząt Hotel jest uprawniony do siłowego otwarcia pojazdu bez konieczności uzyskania zgody jego Użytkownika.
 4. Na terenie parkingu Hotelu zabronione jest:
  • palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków odurzających,
  • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  • tankowanie pojazdów, wymiana płynów technicznych, naprawianie, mycie, sprzątanie pojazdu,
  • pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,
  • parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
  • pozostawianie w pojeździe dzieci, osób niepełnosprawnych lub zwierząt bez opieki,
  • naruszanie porządku publicznego (np. poprzez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),
  • prowadzenie na terenie parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych, reklamowych, czynności usługowych lub prowadzenia handlu bez zgody Hotelu,
  • zanieczyszczanie parkingu, zrywanie kwiatów, niszczenie wyposażenia parkingu i tablic informacyjnych.
 5. Wszelkie uszkodzenia pojazdów Użytkownik powinien natychmiast zgłaszać w komisariacie Policji (nr. telefonu: 997) oraz w recepcji Hotelu.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Gości jest Eureka Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot, z któ-rym można się skontaktować przez e-mail: gm@eurekasopot.pl

§8 Postanowienia ogólne

 1. Teren parkingu stanowi integralną część Hotelu Eureka***, którego Zarządcą jest firma Eureka Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-77 Sopot, ul. Emilii Plater 7/9/11, telefon: +48 58 551 30 16, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703958, NIP: 585-148-04-5, kapitał zakładowy 25.000,00 zł.
 2. Hotel nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji Użytkowników. Odpowiedzialność Hotelu względem korzystających z parkingu, będących jego Użytkownikami, oparta jest na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie roszczenia związane z umową parkingową powinny być zgłaszane Hotelowi pisemnie w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z umową najmu miejsca parkingowego będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby zarządcy Hotelu.
 5. Wszelkie szkody komunikacyjne powstałe na terenie parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 6. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do recepcji Hotelu.

Tekst niniejszego regulaminu dostępny jest w recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej Hotelu

 1. Regulamin został zatwierdzony przez Zarządcę Hotelu Eureka*** w Sopocie i obowiązuje od dnia 01.01.2022r.
 2. Z zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.