Regulamin hotelu

Strona główna Regulamin hotelu

Obsługa Eureki wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Eureka Sp. z o.o.  i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując tych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Eureki.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz w każdym pokoju hotelowym.
 4. Pokoje w Eurece wynajmowane są na doby.
 5. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.

§2

 1. Zamiar przedłużenia pobytu wykraczający poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Przedłużenie pobytu uzależnione jest od aktualnej dostępności Eureki i wymaga dodatkowej opłaty.

§3

 1. Gość nie może udostępniać w żaden sposób pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby, które nie zostały zgłoszone w Karcie Rejestracyjnej Gościa mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00, po tej godzinie pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN.
 3. Eureka może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności wyrządzając szkodę na mieniu Eureki, bądź jego Gości, szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Eurece, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Eureki.

§4

 1. Eureka świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Eureki niezwłoczną reakcję.
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Eurece,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym usługę hotelową; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Eureka dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.


§5

Na życzenie Gościa Eureka świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 1. udzielanie informacji związanych z pobytem i z podróżą,
 2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
 3. przechowywanie bagażu w dniu przyjazdu i wyjazdu, przy czym Eureka może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych, niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.


§6

 1. Eureka ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Odpowiedzialność Eureki z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona zgodnie z art. 849 §1 Kodeksu Cywilnego,o ile strony nie postanowiły inaczej. Rzeczy wartościowe Gość powinien przechowywać w pokoju w sejfie.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


§7

Eureka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa zaparkowanego na parkingu przed obiektem hotelowym.


§8

 1. W Eurece obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Eureki nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Niezastosowanie się do tej zasady skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 PLN.
 3. Eureka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy ciszę nocną.§9

W Eurece obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 PLN.

§10

 1. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość winien sprawdzić zamknięcie drzwi. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić czy drzwi są zamknięte, a kartę zbliżeniową pozostawić w recepcji.
 2. Dzieci poniżej 16 roku życia powinny znajdować się na terenie Eureki pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Eureki powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz powyższy nie dotyczy żelazek elektrycznych udostępnianych Gościom przez Eurekę. Gość jest zobowiązany do zachowania szczególnej uwagi przy korzystaniu z udostępnionego żelazka elektrycznego i spoczywa na nim odpowiedzialność za wyłączenie urządzenia po zakończeniu prasowania i nie pozostawiania go bez nadzoru po jego włączeniu.

§11

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać na życzenie i koszt Gościa odesłane na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Eureka przechowa te przedmioty przez 3 miesiące po czym dokona ich likwidacji.