Rodo

Niniejsza Nota informacyjna określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w celu zawarcia i wykonania usług noclegowych w Hotelu Eureka*** w Sopocie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania w/w usług. 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Eureka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 585-148-04-51 ( dalej: Hotel).
 2. W trosce o ochronę powierzonych danych osobowych, Hotel działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).
 3. Hotel informuje Państwa, że zbierane i przetwarzane Państwa dane osobowe są niezbędne w celu: 
 4. wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art.6 ust. 1 lit. B) RODO;
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Hotelu Eureka, ul. Emilii Plater 7/9/11, 81-777 Sopot lub za pomocą skrzynki mailowej gm@eurekasopot.pl.
 6. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Hotelu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 112 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 t.j., dalej: “ustawa o VAT”), a także w oparciu o inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę o rachunkowości w zakresie wynikającym z tych przepisów;
 7. Hotel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych i zapewnia, iż:
 8. dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez czas trwania umowy i nie dłużej, niż przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia umowy (jej wykonania lub rozwiązania),
 9. dla celów księgowo-podatkowych, w tym rozliczania podatku VAT wszystkie dokumenty (w szczególności faktury związane z tym rozliczaniem i dokumenty zawierające dane osobowe)są przetwarzane (przechowywane) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 112 ustawy o VAT),
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 11. organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Hotelu (np. obsługa prawna, księgowa, marketingowa w imieniu i na rzecz Hotelu, wsparcie IT),
 12. zamówione dla Państwa i na Państwa życzenie, w celu wykonania usługi transportowej lub przesyłki kurierskiej, podmioty transportowe, taksówkarskie lub kurierskie.
 13. Hotel może przetwarzać Państwa dane osobowe przekazane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celach marketingowych, w tym przesyłania (na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej) informacji handlowych.(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 14. Zgoda w celach marketingowych udzielana jest Hotelowi przez Państwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Karcie meldunkowej.
 15. Zgoda marketingowa może być cofnięta przez Państwa w dowolnym momencie, poprzez wysłanie odpowiedniego zgłoszenia na adres skrzynki mailowej Hotelu: gm@eurekasopot.pl.
 16. Przysługuje Państwu prawo wglądu do przetwarzanych przez Hotel Państwa danych osobowych, a także prawo do ich modyfikacji, ograniczenia przetwarzania i żądania usunięcia. Mogą to Państwo uczynić kontaktując się z Hotelem poprzez adres skrzynki e-mail gm@eurekasopot.pl
 17. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.